Batymetria.pl

Jezioro Kamienne 2007 - Opracowanie danych

Obliczenie poprawek do pomiarów głębokości ze względu na różnice poziomu lustra wody

Surowe dane z sondażu hydroakustycznego poddane opracowaniu z wykorzystaniem autorskich aplikacji Echo Konwerter oraz Echo View należało sprowadzić do wspólnego poziomu lustra wody. Specyfika górnego zbiornika elektrowni szczytowo – pompowej sprawiła, że w trakcie przeprowadzonej kampanii pomiarowej w dniach 16-20.11.07 poziom lustra wody zmieniał się w zależności od harmonogramu pracy elektrowni wodnej w Żydowie.

Do ustalenia ostatecznego poziomu lustra wody w danym dniu pomiaru uwzględniono odczyty cyfrowe z wodowskazu elektrowni wodnej, dane o wysokości anteny GPS umieszczonej na łodzi w trakcie sondażu hydroakustycznego obliczone w trybie OTF post-processing oraz dane z własnych odczytów poziomu wody na betonowych stopniach u wylotu kanału do Jeziora Kamienne.

Wyniki pomiaru poziomu lustra wody były bardzo spójne ze sobą. Ostatecznie obliczono wartości poprawek do surowych danych batymetrycznych pozyskanych w poszczególnych dniach kampanii pomiarowej (Tabela).

 

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Dzień 4

 Poziom zerowy: 162,20 m

16.11.07

17.11.07

18.11.07

19.11.07

Odczyty bezpośrednie

161,32

162,21

162,18

162,14

RTK/OTF

161,35

162,23

162,19

162,14

Wodowskaz cyfrowy

161,32

162,21

162,18

162,13

Przyjęte poprawki

0,87

-0,01

0,02

0,07

Tabela Obliczenie poprawek głębokości na każdy dzień pomiaru.

Do przeliczenia wysokości elipsoidalnych na system wysokości normalnych wykorzystano wartości obliczonych odstępów geoidy od elipsoidy w zakresie od 32.46 m (północna część Jeziora Kamienne) do 32.50 m (południowa część Jeziora Kamienne).

 

Obliczenie powierzchni użytkowej

Po opracowaniu surowych danych pomiarowych oraz wygenerowaniu modeli przestrzennych dna Jeziora Kamienne przystąpiono do obliczeń pojemności użytkowej górnego zbiornika elektrowni szczytowo-pompowej w Żydowie. Celem obliczeń było określenie ilości metrów sześciennych wody pomiędzy górnym poziomem roboczym zbiornika, wynoszącym 162.20 m a dolnym poziomem roboczym zbiornika wynoszącym 158.50 m. Różnica poziomów to 3.70 m. W obliczeniach uwzględniono kanał dosyłowy. Dane o kształcie kanału zaczerpnięto z archiwalnych map powykonawczych. Obliczono także powierzchnię lustra wody przy górnym i dolnym poziomie roboczym. Obliczenia objętości zbiornika zostały wykonane przez trzy niezależne osoby, trzema odmiennymi procedurami. Takie postępowanie przyjęto, aby potwierdzić zgodność wyników oraz wyeliminować możliwość wystąpienia błędów grubych. Wyniki obliczeń zestawiono w jednej tabeli, obliczono wartości średnie. Obliczono także odchylenia standardowe dla każdej metody. Odchylenia standardowe podano także w procentach.

 

 

 

 

 

 

 

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe %

 

 

Metoda I

Metoda II

Metoda III

Średnia

Metoda I

Metoda II

Metoda III

Metoda I

Metoda II

Metoda III

Całkowita objętość wód Jeziora Kamienne

m3

12470973

12512130

12520314

12501139

30166

-10991

-19175

0,24

-0,09

-0,15

Objętość użytkowa do -3.7 m, pomiędzy 162.20 i 158.50 m

m3

3762919

3763474

3779386

3768593

5674

5119

-10793

0,15

0,14

-0,29

Całkowita powierzchnia Jeziora Kamienne

ha

110,26

110,49

110,49

110,41

0,15

-0,08

-0,08

0,14

-0,07

-0,07

Powierzchnia jeziora przy dolnym poziomie roboczym

ha

89,76

90,47

90,54

90,25

0,50

-0,21

-0,28

0,55

-0,24

-0,31

Powierzchnia odsłonięta pomiędzy 162.20 i 158.50 m

ha

20,50

20,03

19,96

20,16

-0,34

0,14

0,21

-1,69

0,67

1,02


Copyright © DAP, Designed by INFEO.